OVK-besiktning i Landskrona – Din guide till frisk inomhusmiljö

04 juni 2024 Veronica Urena

editorial

I hjärtat av Skåne ligger den pittoreska kuststaden Landskrona, en plats där historia och framtid möts. För fastighetsägare och förvaltare i Landskrona är det emellertid inte bara stadens charm och skönhet som är av betydelse, utan även den inomhusmiljö som erbjuds invånarna. Obligatorisk ventilationskontroll, mer känd som OVK, är en viktig aspekt av fastighetsunderhåll som säkerställer en sund och säker miljö för alla som bor eller arbetar inomhus. Denna artikel ger en omfattande översikt av OVK i Landskrona från vad det innebär till hur du bäst säkerställer att din fastighet uppfyller lagkraven.

Vad är OVK?

OVK, som står för Obligatorisk Ventilationskontroll, är en lagstadgad kontroll som måste utföras regelbundet på alla typer av ventilationssystem i byggnader. Syftet med dessa kontroller är att säkerställa att ventilationssystemen fungerar som de ska och att inomhusklimatet är hälsosamt för individer som vistas i byggnaden. Dålig inomhusluft kan leda till allvarliga hälsoproblem som huvudvärk, allergier och astma, vilket gör regelbunden kontroll och underhåll av ventilationssystemet oerhört viktigt.

För fastighetsägare i Landskrona är det särskilt viktigt att hålla sig uppdaterade med OVK, eftersom det i långa loppet kan förbättra fastighetens värde och dessutom se till att energiförbrukningen hålls på en optimal nivå. OVK ska utföras av certifierade besiktningsmän vilket garanterar att kontrollen är kvalificerad och att eventuella brister hanteras korrekt.

ovk landskrona

Hur går en OVK till?

En OVK-besiktning innefattar en bedömning av ventilationssystemets skick och prestanda. Besiktningsmannen kommer att kontrollera att ventilationsanläggningen uppfyller gällande krav och normer. Detta inkluderar en översyn av fläktar, filter, luftkanaler och injustering av systemet. Vidare bedömer besiktningsmannen om luftflödena i olika delar av byggnaden är tillräckliga och om det förekommer några luftläckage.

Själva besiktningen följs av en rapport där resultatet dokumenteras. Om brister upptäcks, måste dessa åtgärdas inom en given tidsram för att fastigheten ska fortsätta vara godkänd. I Landskrona, precis som i resten av Sverige, är det fastighetsägarens ansvar att se till att OVK utförs och att eventuella åtgärder vidtas.

Vem ska utföra OVK i Landskrona?

För att säkerställa att OVK utförs på ett korrekt sätt är det viktigt att anlita ett behörigt företag som har rätt kompetens och ackrediteringar. I Landskrona finns det flera företag som erbjuder tjänster relaterade till ventilation och OVK. När man väljer partner för att genomföra OVK bör man se till att företaget har bra referenser och är erkänt för sitt arbete inom området. Det är även en fördel om företaget är lokalt verksamt eftersom det underlättar kommunikation och förståelse för specifika förhållanden som kan påverka inomhusmiljön i Landskrona.

Läs mer om OVK Landskrona!

Fler nyheter